Privacy & Klacht

Privacy statement

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon. Zo kunt u denken aan een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult of een e-mail stuurt. Ook bij het bezoeken van de website verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde, bijvoorbeeld de organisatie waar u werkzaam bent met ons worden gedeeld, verwerken wij deze. Verwerken houdt onder andere in: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens. Inhoud van de sessies worden niet verwerkt op de computer alleen als er in overleg met u verslag gemaakt wordt. De belastingdienst vereist dat bv de facturen 7 jaar bewaard blijven. Dat gebeurt beveiligd.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? Op alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze). De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is All By Yourself, Nanda Veerbeek. Gevestigd Leoninusstraat 1 6821 EN te Arnhem. Zij is degene die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Uw gegevens worden beveiligd met meerdere wachtwoorden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? All By Yourself verwerkt enkel persoonsgegevens als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben:
• Met uw toestemming, in sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van door u gegeven toestemming. We vermelden hierbij dat gegeven toestemming ten alle tijden kan worden ingetrokken. Indien u hiertoe aanleiding ziet, kunt u een verzoek indienen via All By Yourself, Leoninusstraat 1, 6821 EN Arnhem
• Noodzakelijk voor de uitvoering van uw opdracht. Uw persoonsgegevens worden gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht.
• Wettelijke verplichting. All By Yourself kan wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen. Dit geschied via een beveiligde omgeving bv naar een administratiekantoor.
• Gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens worden gebruikt op grond van een gerechtvaardigd belang, waaronder het belang om een duurzame relatie met u te behouden en om u mijn dienst aan te bieden. Daarnaast kan All By Yourself, om de effectiviteit van haar diensten te verbeteren, gebruik maken van statische analyses. Verder worden alleen noodzakelijke cookies gebruikt.

Klacht

Nibig en Wkkgz, All By Yourself is geregistreerd bij de geschilleninstantie NIBIG en valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Hopelijk spreken we hier samen over en is dat helpend. Mocht dat niet zo zijn of mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u hier aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Geschilleninstantie

Mocht de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leiden dan mag u zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. All By Yourself is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. Deze is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en over het vervolg van een eventuele verdere procedure.“ Uiteraard hoop ik op een fijne ervaring voor u en hoop ik dat u dit nooit nodig zult hebben.